SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý
A
A
A

Naša obec

IŇAČOVCE


ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE

     Z hľadiska administratívneho členenia je obec Iňačovce súčasťou okresu Michalovce a Vyššieho územného celku Košice. Nadmorská výška obce je 103 m.n.m. a radí sa k nízko položeným obciam. Celková výmera územia presahuje 1735 ha. Z hľadiska hustoty osídlenia patrí obec k stredne zaľudneným obciam.

SYMBOLY OBCE

ERB

VLAJKA

Popis erbu:

V modrom štíte zlatá kačka letiaca ponad z dolného okraja štítu vyrastajúce strieborné tŕstie a sprevádzaná v horných miestach štítu šikmými striebornými morušami na zlatých listnatých stopkách, smerujúcich do horných rohov štítu. Symbol erbu vychádza z tradičného zamestnania obyvateľstva v minulosti a prírodných osobitostí chotára obce (prevzaté z:Heraldický register Slovenskej republiky).
História obce

     Obec Iňačovce až do roku 1918 v rámci Uhorska patrila do Užskej župy, predtým stolice. Po roku 1918 patrila do rozličných štátnych útvarov a administratívnych celkov. Od roku 1921 je súčasťou okresu Michalovce.

     Doteraz najstaršia známa priama písomná zmienka o Iňačovciach pochádza z latinskej listiny kráľa Žigmunda z roku 1417. Prvá písomná zmienka neznamená začiatok osídlenia a obec, podľa obsahu listiny, existovali už pred spomínaným rokom. V 15. - 17. storočí k tunajším zemepánom patrili šľachtici z Pavloviec a Ruskej. V uvedenom období sa naša obec spomína pod názvom Solmos. Podľa stredovekára Prof. F. Uličného názov najpravdepodobnejšie označuje sídlisko chovateľov sokolov pre poľovačky kráľov. Slovenský názov Iňačovce sa vyskytuje až v 20. storočí.

     Na prelome 16. a 17. storočia obec patrila medzi veľké dediny. V 17. a začiatkom 18. storočia sa však značne vyľudnila. Po roku 1720 sa tu prisťahovalo veľa poddaných z iných, hlavne severnejších častí Užskej a Zemplínskej stolice (napríklad z Belej nad Cirochou). Začiatkom 18. storočia Iňačovce „ležiace povyše obce Senné pri močaristej Čiernej vode" vlastnili gróf Barkóczy, barón Vécsey a Szirmay. V 18. storočí v Iňačovciach bývali napríklad príslušníci rodín Eštok, Ihnát, Kálaj, Oláh, Palóc, Dzvonik, Miločík, Kendereš, Kudroč, Knežo, Balogh, Dúška, Hura a Borza.

     Začiatkom 19. storočia v obci žilo vyše 1000 obyvateľov, ale na prelome 19. a 20. storočia takmer o 200 ľudí menej. V neskoršom období počet obyvateľov klesal. K dôvodom tohto stavu patrilo vysťahovalectvo (napríklad do Spojených štátov) a migrácia do miest.

     Na katastrálnej mape Iňačoviec z roku 1863 sa zachovali niektoré staré chotárne názvy napríklad Čerehovisko (potok), Dluhi luki, Kralov laz, Laščik, Na hradze, Olšinka, Ortaši, Pod križom, Uhlizko, U medviedi, Višne zahumenki.

     V minulosti veľmi významnú úlohu zohrávalo náboženstvo. Do dnešných dní nemáme doklad o nejakom stredovekom iňačovskom kostole. V období reformácie patrili iňačovčania v 16. stor. pod farnosť Rebrín a v prvej polovici 17. stor. pod farnosť Senné. V polovici 18. storočia v našej obci stál farský gréckokatolícky drevený chrám so šindľovou strechou a jedným zvonom. Chrám bol zasvätený Zosnutiu Panny Márie. K filiálkam iňačovskej farnosti patrili Jastrabie, Rebrín, Senné, Stretáva a Stretávka. V 19. storočí postavili gréckokatolíci murovaný chrám. Vo farnosti, ktorá pretrvala do dnešných dní, pôsobilo veľa významných duchovných. Za všetkých spomenieme Michala Čintalu (1914-1999), ktorý sa v rokoch 1968-1972 zaslúžil o opravu tunajšieho chrámu. V 19. storočí patrili rímskokatolíci v obci pod farnosť Senné, luteráni pod cirkevný zbor so sídlom v Pozdišovciach, kalvíni pod cirkevný zbor Lúčky a židovský veriaci pod rabinát v Sennom. V roku 1912 tunajší kalvíni postavili vlastný dcérocirkevný kostol.

     O počiatkoch školského vyučovania v obci zatiaľ veľa nevieme. Pravdepodobne v minulosti pri gréckokatolíckej farnosti existovala aj škola. Už pred vznikom prvej ČSR sa tunajšie deti učili v dvoch ľudových školách: gréckokatolíckej a reformovanej.

      Po roku 1945 v obci zaviedli elektrinu, plyn, zriadili verejné osvetlenie a telefonické spojenie. Obec skrášlila nová budova materskej školy, domu smútku a Gréckokatolíck farský úrad.OBYVATEĽSTVO

Historický vývin počtu obyvateľov 

     Úroveň sociálneho rozvoja charakterizuje viacero ukazovateľov, medzi ktoré patrí aj demografická situácia a zloženie obyvateľstva. Pre demografický vývoj je vo všeobecnosti charakteristický znižujúci sa prirodzený prírastok obyvateľstva a starnutie populácie. Podobne je to aj v obci Iňačovce. Skúmanie demografického potenciálu obyvateľstva je výrazne späté s ekonomickým rozvojom a rozmiestňovaním ekonomických aktivít v obci.

     Ako je z uvedenej tabuľky vidieť v roku 1900 dosiahol počet obyvateľov obce Inačovce dosiaľ najvyšší štatisticky zistený počet v histórií obce. Od roku 1900 obec zaznamenáva iba výrazný pokles počtu obyvateľov, ktorý do roku 1999 poklesol o 323 obyvateľov. Od roku 1999 sa počet obyvateľov postupne zvyšoval a do roku 2001 sa zvýšil o 96 obyvateľov. Výraznú populáciu vykazujú len rómski spoluobčania, kým u nerómskych klesá a navyše sa značný počet mladých ľudí odsťahoval. Z tohto dôvodu dosť výrazne narastá percentuálny pomer rómskych obyvateľov. V súčasnosti /rok 2009/ má obec Iňačovce spolu 696 obyvateľov. Posledné sčítanie obyvateľov sa na Slovensku uskutočnilo v roku 2011. 

 Rok

 1890  

 1900  

 1921  

 1950  

 1970  

 1980  

 1991  

 1993  

 1995  

 1999  

 2001  

 2009  

  2011   

 Počet  

 844

 884

 821

 691

 717

 694

 599

 580

 569

 561

 657

 696

     733

Tab.: Počet obyvateľov v obci v danom rokuVeková štruktúra obyvateľstva

     Vekovú štruktúru obyvateľstva charakterizuje zastúpenie hlavných ekonomicky aktívnych skupín: 

 • predproduktívny vek 0-14 rokov
 • produktívny vek 15 – 54 rokov u žien, 15 – 59 rokov u mužov
 • poproduktívny vek 55 a viac – ženy, 60 a viac – muži 

     Veková skladba obyvateľstva obce Iňačovce od roku 1991 až po rok 1999 podobne ako v ostatných regiónoch Slovenska sa vyznačuje postupným znižovaním počtu obyvateľov predproduktívneho veku (0-14 rokov) a na druhej strane nárastom počtu poproduktívneho veku. Tento trend súvisí s poklesom pôrodnosti a postupným predlžovaním priemerného veku života. Až v roku 1999 bol zaznamenaný prírastok obyvateľov v predproduktívnom veku.

TAB.    Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti 

Národnosť  Muži   Ženy  Spolu
Slovenská 324 331 655
Maďarská 1 1
Rómska 14 19 33
Rusínska 2 0 2
Ukrajinská 1 2 3
Česká 2 4 6
Poľská 1 0 1
Nezistená 16 16 32
Spolu 360 373 733
Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania

     Po prvý krát od roku 1950 bolo pri sčítaní v roku 1991 zisťované aj náboženské vyznanie. Podľa výsledkov sčítania v roku 2011 môžeme zhodnotiť sledované územie ako región s vysokým stupňom religiozity, čo je typické pre väčšinu obcí tohto regiónu.TAB.                Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania

Náboženské vyznanie

Muži

Ženy

Spolu

Rímskokatolícka cirkev

49

49

98

Gréckokatolícka cirkev

117

109

226

Pravoslávna cirkev

28

38

66

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

2

0

2

Reformovaná kresťanská cirkev

21

27

48

Apoštolská cirkev

60

52

112

Bratská jednota baptistov

5

3

8

Cirkev bratská

10

16

26

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

19

25

44

Bez vyznania

30

30

60

Nezistené

19

24

43

Spolu

360

373

733Školstvo a vzdelanie

     V obci sa nachádza základná a materská škola. Základnú školu navštevujú žiaci 1.- 4. ročníka. Starší žiaci navštevujú školu v Michalovciach. Škola sa nachádza vo vlastných priestoroch. Zo zariadení predškolskej výchovy sa v obci nachádza materská škola.  

(Viac informácii o Materskej škole nájdete tu:   http://www.obecinacovce.sk/-materska-skola

Šport

     V oblasti športových aktivít, ktoré sa neviažu na vybudovanú športovú infraštruktúru, obec a jej okolie ponúka široké možnosti. V letných mesiacoch ide predovšetkým o cykloturistiku, pešiu turistiku, poľovníctvo a rybolov.

    K športovému využitiu občanov slúži futbalové ihrisko, ako aj nedávno vybudované nové multifunkčné ihrisko. K športovým záľubám patrí aj poľovníctvo, ktoré je v tejto oblasti zvlášť rozvinuté.

    Po vybudovaní rybničnej sústavy v obci, pozostávajúcej z 26 hospodárskych rybníkov sa rybnikárstvo stalo dominantným prvkom v tejto obci. Hlavnými chovanými druhmi rýb sú kapor, amur, tolstolobik, sumec, šťuka a iné. Vo vyčlenených rybníkoch si prídu na svoje aj milovníci športového a rekreačného rybolovu.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Iňačovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 7:00 hod. - 15:00 hod.
 • Ut: 7:00 hod. - 15:00 hod.
 • St: 7:00 hod. - 16:30 hod.
 • Št: 7:00 hod. - 15:00 hod.
 • Pi: 7:00 hod. - 12:00 hod.