SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Materská škola

Materská škola Iňačovce

   V roku 1980 v čase letných prázdnin sa organizovali brigády, na ktorých sa vykonávali posledné úpravy v novej materskej škole. Brigád sa aktívne zúčastnili vtedajší zamestnanci aj rodičia detí, ktoré v tom čase navštevovali materskú školu. Nový školský rok sa začal netradične, ešte v starej MŠ v budove ZŠ. Veľký deň „D“ nadišiel 29.09.1980. Slávnostného otvárania MŠ sa zúčastnili pani inšpektorky Deáková a Štofilová, vtedajšia pani riaditeľka Ľ. Surová, pani učiteľky A. Pirčová, M. Tormová a D. Mazurová, pani kuchárka M. Hrešanová, pani školníčka A. Sabová a kurič pán E. Mráz. V tom čase dvojtriednu MŠ navštevovalo 55 detí. Odvtedy už prešlo 35 rokov. Z detí, ktoré v tom období navštevovali materskú školu sú už dospelí ľudia, majú svoje vlastné rodiny a ich deti navštevovali alebo práve teraz navštevujú našu materskú školu, ktorá za tie roky prešla rôznymi zmenami, personálnymi aj organizačnými. V súčasnej dobe jednotriednu materskú školu navštevuje 24 detí z obce Iňačovce, Jastrabie a Čečehov.

Personálne obsadenie:

riaditeľka MŠ – Slávka Macková

učiteľka - Simona Vojtovičová

upratovačka  - Jozefína Drahňovská

vedúca školskej jedálne - Lucia Valková

kuchárka – Iveta Ivanová

Toto všetko sú ľudia, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní najmladšej generácie, detí ktoré sú naplnením nášho života, jediná skutočná hodnota, ktorá tu po nás zostane.

Motto :

„ Človek sa nenarodí dobrý, alebo zlý, dobrým alebo zlým sa stáva prostredníctvom výchovy a životného prostredia v ktorom vyrastá.“

   Základným predmetom činnosti našej materskej školy je predprimárne vzdelávanie detí a príprava na vstup do základnej školy. Výchovno-vzdelávací proces je zameraný na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Vytvárame priaznivú sociálno-emocionálnu klímu pre osobnostný rozvoj dieťaťa prostredníctvom zážitkového učenia a praktickej skúsenosti. Vzhľadom na to plníme všetky úlohy, ktoré nám vytyčuje Štátny vzdelávací program ISCED 0, ako aj všetky nároky, ktoré sú kladené na predprimárne vzdelávanie a to v spolupráci s kolektívom materskej školy. Snažíme sa prispôsobiť obsah procesu výchovy a vzdelávania potrebám učiacej sa informatickej spoločnosti. Posilňujeme kreativitu a schopnosť učiť sa spolupracovať, identifikovať a riešiť problémy, komunikovať a rozvíjať tzv. kľúčové kompetencie. Naším zámerom je cieľavedome podporovať zviditeľňovanie materskej školy a poukázať širokej verejnosti na dôležitosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Hodnotová orientácia školy

  Učenie je efektívnejšie ak sa uskutočňuje v príjemnej atmosfére, kde vládne vzájomná úcta, zdvorilosť, radosť, dôvera, spolupatričnosť nielen medzi deťmi, ale aj zamestnancami. Nie je dôležité mať len bohaté vedomosti, ale vedieť si nájsť aj cestu k iným ľuďom, ktorí sú deťom najbližší. Vzhľadom na to úzko spolupracuje celý kolektív materskej školy. Vytvárame priaznivú socioemocionálnu atmosféru ako predpoklad pozitívnej stimulácie rozvoja komunikatívnych schopností detí. Posilňujeme u detí aj dospelých environmentálne cítenie a záujem o ekológiu, aby si uvedomili význam a hodnotu životného prostredia. Skvalitňujeme proces realizácie pohybových aktivít v rôznych organizačných formách uplatňovaním progresívnych telovýchovných prostriedkov. Individuálnym prístupom v pedagogickom procese podporujeme osobnostný rozvoj detí, vrátane detí prejavujúcich talent a nadanie ako aj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Tradície školy

  Pre celkový rozvoj osobnosti dieťaťa je veľmi dôležitá úzka spolupráca materskej školy a rodiny. Preto sa podieľame na utváraní dobrých vzťahov s rodinou, akceptujeme výchovu v rodine, nadväzujeme na ňu a dopĺňame ju. V kontakte s rodičmi dodržiavame zásady: rešpektovať imunitu, hodnoty, zvyky a tradície rodiny, jednať taktne, rešpektovať súkromie rodiny, v primeranej komunikácii vystupovať na profesionálnej úrovni, nevtieravým spôsobom viesť vzájomné rozhovory, nevyužívať rodičov na realizáciu vlastných cieľov. Spolupracujeme v záujme ochrany a starostlivosti o zdravie detí, ako aj v príprave na vstup do základnej školy. Vzhľadom na tieto okolnosti dbáme na to aby sa do života materskej školy zapájala aj rodina a to organizovaním rôznych spoločných podujatí (napr. Posedenie pri jedličke, Karneval, Deň rodiny, Deň matiek, Deň otvorených dverí a pod.). Zároveň sa snažíme zabezpečiť úspešnú spoluprácu s inými inštitúciami, ktoré sa taktiež priamo alebo nepriamo podieľajú na výchove a vzdelávaní detí ako je napr. polícia (zúčastňujeme sa osláv Dňa polície, zabezpečujeme prehliadku psovodov ako aj prednášku o dopravnej výchove), hasičským zborom (prehliadka zásahových činností hasičského zboru, prednáška o nebezpečenstve požiaru a pod.), mestskou knižnicou, mestskou hvezdárňou, poľovníckym združením PZ.Jastrab(exkurzia do rezervácie, prechádzka náučným chodníkom, obhliadka 100 ročnej studne v obci Iňačovce), Klubom zdravotne postihnutých (napr. kultúrny program ku dňu Úcty k starším čím pestujeme u detí úctu k starším ľuďom) ako aj spolupráca so základnou školu, ktorá je ďalšia inštitúcia kam vedú kroky detí z materskej školy. Spolupracujeme s materskými školami v rámci nášho Metodického združenia. Sem patria: MŠ Zemplínska široká, Palín a Stretava. Zároveň spolupracujeme s  MŠ Školská v Michalovciach pri organizovaní spoločných športových, spoločenských a kultúrnych podujatí.

Výchovno-vzdelávacia činnosť

  Moderný pedagogický proces v predprimárnom vzdelávaní detí si vyžaduje stanoviť určitú víziu školy s rešpektovaním základného právneho dokumentu nového Školského zákona č. 245/2008, ktorý vstúpil do platnosti 01.09.2008, v ktorom sú už aj materské školy zaradené do sústavy škôl na základe medzinárodnej klasifikácie predprimárneho vzdelávania ISCED 0, ako najvyššieho kurikulárneho dokumentu.

Na základe nového a moderného ponímania vzdelávania detí sa všetka výchovno-vzdelávacia činnosť zameriava na:

ciele predprimárneho vzdelávania profil absolventa – vzdelanostný model absolventa predprimárneho stupňa obsah výchovy a vzdelávania so vzdelávacími štandardami vhodné organizačné usporiadanie denných činností uplatňovanie humanistickej výchovy a vzdelávania v MŠ dôraz rozvoja tvorivosti pred pamäťovým učením realizovanou ako – učenie hrou emocionálne prežívanie dieťaťa

Hlavným cieľom je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovsociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Ďalšie sledované ciele :

uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou rešpektovanie potrieb dieťaťa individuálne výchovné poradenstvo ďalšie odborné poradenstvo podporovanie vzťahu dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou systematicky a cieľavedome rozvíjať v tvorivej atmosfére osobnosť detí v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti rozvíjanie tvorivosti v rôznych oblastiach pripisovanie pozitívnych vlastností dieťaťa rešpektovať všeľudské etické hodnoty

Pri realizácii všetkých cieľov je potrebné mať na zreteli osobnosť učiteľa práve v tom, že on je hlavne vždy pre dieťa, pre jeho potreby, záujmy a aktívne napredovanie.

Na základe všetkých získaných, osvojených a zvládnutých cieľov vzniká reálny profil absolventa, ktorý je koncipovaný prostredníctvom kompetencií každého dieťaťa s konečným cieľom dosiahnuť školskú zrelosť a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať sa po celý život.

Vonkajšie prostredie

  Pre život detí v materskej škole sa snažíme zabezpečiť vhodné, útulné a  bezpečné prostredie, ktoré kladne vplýva na rozvoj osobnosti dieťaťa a zodpovedá kritériám bezpečnosti pri hrách a činnostiach detí. V rámci projektu MRK2 do ktorého je naša materská škola zapojená sme získlai interaktívnu tabuľu, vybavili materskú školu didaktickou technikou a edukačnými pomôckami, zabezpečili náradie, hračky a náčinie na školský dvor.

Aktivity MŠ

   Dieťa je nabité energiou a túžbou po poznaní. Túto prirodzenú túžbu detí rozvíjame individuálnym prístupom k starším deťom v čase hier a hrových činností:

a/. Individuálnym prístupom v čase HaHČ oboznamujem 5 – 6 ročné deti s cudzím jazykom - ruským. b/. Pri manipulácii s interaktívnou tabuľou sa deti oboznamujú s jednoduchými úkonmi a plnia rôzne úlohy v kognitívnej oblasti. Ranné detstvo je najdôležitejším obdobím v živote dieťaťa z hľadiska ďalšieho vývinu. Preto základným predmetom činnosti našej materskej školy je vytvoriť vhodné podmienky pre správny vývoj osobnosti dieťaťa, zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie detí a prípravu na vstup do základnej školy.
„ Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto ich nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri ich výchove. Deti sú naša budúcnosť a chceme pre ne len to najlepšie.“

Autor článku: riaditeľka MŠ Slávka Macková, 01.02.2015

MŠ - projekt MPC

 
MŠ - projekt MPC
MŠ - projekt MPC
MŠ - projekt MPC
MŠ - projekt MPC
MŠ - projekt MPC
MŠ - projekt MPC
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Iňačovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 hod. - 15:00 hod.
  • Ut: 7:00 hod. - 15:00 hod.
  • St: 7:00 hod. - 16:30 hod.
  • Št: 7:00 hod. - 15:00 hod.
  • Pi: 7:00 hod. - 12:00 hod.