Materská škola

Materská škola Iňačovce

   V roku 1980 v čase letných prázdnin sa organizovali brigády, na ktorých sa vykonávali posledné úpravy v novej materskej škole. Brigád sa aktívne zúčastnili vtedajší zamestnanci aj rodičia detí, ktoré v tom čase navštevovali materskú školu. Nový školský rok sa začal netradične, ešte v starej MŠ v budove ZŠ. Veľký deň „D“ nadišiel 29.09.1980. Slávnostného otvárania MŠ sa zúčastnili pani inšpektorky Deáková a Štofilová, vtedajšia pani riaditeľka Ľ. Surová, pani učiteľky A. Pirčová, M. Tormová a D. Mazurová, pani kuchárka M. Hrešanová, pani školníčka A. Sabová a kurič pán E. Mráz. V tom čase dvojtriednu MŠ navštevovalo 55 detí. Odvtedy už prešlo 35 rokov. Z detí, ktoré v tom období navštevovali materskú školu sú už dospelí ľudia, majú svoje vlastné rodiny a ich deti navštevovali alebo práve teraz navštevujú našu materskú školu, ktorá za tie roky prešla rôznymi zmenami, personálnymi aj organizačnými. V súčasnej dobe jednotriednu materskú školu navštevuje 24 detí z obce Iňačovce, Jastrabie a Čečehov.

Personálne obsadenie:

riaditeľka MŠ – Slávka Macková

učiteľka - Simona Vojtovičová

upratovačka  - Jozefína Drahňovská

vedúca školskej jedálne - Lucia Valková

kuchárka – Iveta Ivanová

Toto všetko sú ľudia, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní najmladšej generácie, detí ktoré sú naplnením nášho života, jediná skutočná hodnota, ktorá tu po nás zostane.

Motto :

„ Človek sa nenarodí dobrý, alebo zlý, dobrým alebo zlým sa stáva prostredníctvom výchovy a životného prostredia v ktorom vyrastá.“

   Základným predmetom činnosti našej materskej školy je predprimárne vzdelávanie detí a príprava na vstup do základnej školy. Výchovno-vzdelávací proces je zameraný na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Vytvárame priaznivú sociálno-emocionálnu klímu pre osobnostný rozvoj dieťaťa prostredníctvom zážitkového učenia a praktickej skúsenosti. Vzhľadom na to plníme všetky úlohy, ktoré nám vytyčuje Štátny vzdelávací program ISCED 0, ako aj všetky nároky, ktoré sú kladené na predprimárne vzdelávanie a to v spolupráci s kolektívom materskej školy. Snažíme sa prispôsobiť obsah procesu výchovy a vzdelávania potrebám učiacej sa informatickej spoločnosti. Posilňujeme kreativitu a schopnosť učiť sa spolupracovať, identifikovať a riešiť problémy, komunikovať a rozvíjať tzv. kľúčové kompetencie. Naším zámerom je cieľavedome podporovať zviditeľňovanie materskej školy a poukázať širokej verejnosti na dôležitosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Hodnotová orientácia školy

  Učenie je efektívnejšie ak sa uskutočňuje v príjemnej atmosfére, kde vládne vzájomná úcta, zdvorilosť, radosť, dôvera, spolupatričnosť nielen medzi deťmi, ale aj zamestnancami. Nie je dôležité mať len bohaté vedomosti, ale vedieť si nájsť aj cestu k iným ľuďom, ktorí sú deťom najbližší. Vzhľadom na to úzko spolupracuje celý kolektív materskej školy. Vytvárame priaznivú socioemocionálnu atmosféru ako predpoklad pozitívnej stimulácie rozvoja komunikatívnych schopností detí. Posilňujeme u detí aj dospelých environmentálne cítenie a záujem o ekológiu, aby si uvedomili význam a hodnotu životného prostredia. Skvalitňujeme proces realizácie pohybových aktivít v rôznych organizačných formách uplatňovaním progresívnych telovýchovných prostriedkov. Individuálnym prístupom v pedagogickom procese podporujeme osobnostný rozvoj detí, vrátane detí prejavujúcich talent a nadanie ako aj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Tradície školy

  Pre celkový rozvoj osobnosti dieťaťa je veľmi dôležitá úzka spolupráca materskej školy a rodiny. Preto sa podieľame na utváraní dobrých vzťahov s rodinou, akceptujeme výchovu v rodine, nadväzujeme na ňu a dopĺňame ju. V kontakte s rodičmi dodržiavame zásady: rešpektovať imunitu, hodnoty, zvyky a tradície rodiny, jednať taktne, rešpektovať súkromie rodiny, v primeranej komunikácii vystupovať na profesionálnej úrovni, nevtieravým spôsobom viesť vzájomné rozhovory, nevyužívať rodičov na realizáciu vlastných cieľov. Spolupracujeme v záujme ochrany a starostlivosti o zdravie detí, ako aj v príprave na vstup do základnej školy. Vzhľadom na tieto okolnosti dbáme na to aby sa do života materskej školy zapájala aj rodina a to organizovaním rôznych spoločných podujatí (napr. Posedenie pri jedličke, Karneval, Deň rodiny, Deň matiek, Deň otvorených dverí a pod.). Zároveň sa snažíme zabezpečiť úspešnú spoluprácu s inými inštitúciami, ktoré sa taktiež priamo alebo nepriamo podieľajú na výchove a vzdelávaní detí ako je napr. polícia (zúčastňujeme sa osláv Dňa polície, zabezpečujeme prehliadku psovodov ako aj prednášku o dopravnej výchove), hasičským zborom (prehliadka zásahových činností hasičského zboru, prednáška o nebezpečenstve požiaru a pod.), mestskou knižnicou, mestskou hvezdárňou, poľovníckym združením PZ.Jastrab(exkurzia do rezervácie, prechádzka náučným chodníkom, obhliadka 100 ročnej studne v obci Iňačovce), Klubom zdravotne postihnutých (napr. kultúrny program ku dňu Úcty k starším čím pestujeme u detí úctu k starším ľuďom) ako aj spolupráca so základnou školu, ktorá je ďalšia inštitúcia kam vedú kroky detí z materskej školy. Spolupracujeme s materskými školami v rámci nášho Metodického združenia. Sem patria: MŠ Zemplínska široká, Palín a Stretava. Zároveň spolupracujeme s  MŠ Školská v Michalovciach pri organizovaní spoločných športových, spoločenských a kultúrnych podujatí.

Výchovno-vzdelávacia činnosť

  Moderný pedagogický proces v predprimárnom vzdelávaní detí si vyžaduje stanoviť určitú víziu školy s rešpektovaním základného právneho dokumentu nového Školského zákona č. 245/2008, ktorý vstúpil do platnosti 01.09.2008, v ktorom sú už aj materské školy zaradené do sústavy škôl na základe medzinárodnej klasifikácie predprimárneho vzdelávania ISCED 0, ako najvyššieho kurikulárneho dokumentu.

Na základe nového a moderného ponímania vzdelávania detí sa všetka výchovno-vzdelávacia činnosť zameriava na:

ciele predprimárneho vzdelávania profil absolventa – vzdelanostný model absolventa predprimárneho stupňa obsah výchovy a vzdelávania so vzdelávacími štandardami vhodné organizačné usporiadanie denných činností uplatňovanie humanistickej výchovy a vzdelávania v MŠ dôraz rozvoja tvorivosti pred pamäťovým učením realizovanou ako – učenie hrou emocionálne prežívanie dieťaťa

Hlavným cieľom je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovsociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Ďalšie sledované ciele :

uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou rešpektovanie potrieb dieťaťa individuálne výchovné poradenstvo ďalšie odborné poradenstvo podporovanie vzťahu dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou systematicky a cieľavedome rozvíjať v tvorivej atmosfére osobnosť detí v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti rozvíjanie tvorivosti v rôznych oblastiach pripisovanie pozitívnych vlastností dieťaťa rešpektovať všeľudské etické hodnoty

Pri realizácii všetkých cieľov je potrebné mať na zreteli osobnosť učiteľa práve v tom, že on je hlavne vždy pre dieťa, pre jeho potreby, záujmy a aktívne napredovanie.

Na základe všetkých získaných, osvojených a zvládnutých cieľov vzniká reálny profil absolventa, ktorý je koncipovaný prostredníctvom kompetencií každého dieťaťa s konečným cieľom dosiahnuť školskú zrelosť a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať sa po celý život.

Vonkajšie prostredie

  Pre život detí v materskej škole sa snažíme zabezpečiť vhodné, útulné a  bezpečné prostredie, ktoré kladne vplýva na rozvoj osobnosti dieťaťa a zodpovedá kritériám bezpečnosti pri hrách a činnostiach detí. V rámci projektu MRK2 do ktorého je naša materská škola zapojená sme získlai interaktívnu tabuľu, vybavili materskú školu didaktickou technikou a edukačnými pomôckami, zabezpečili náradie, hračky a náčinie na školský dvor.

Aktivity MŠ

   Dieťa je nabité energiou a túžbou po poznaní. Túto prirodzenú túžbu detí rozvíjame individuálnym prístupom k starším deťom v čase hier a hrových činností:

a/. Individuálnym prístupom v čase HaHČ oboznamujem 5 – 6 ročné deti s cudzím jazykom - ruským. b/. Pri manipulácii s interaktívnou tabuľou sa deti oboznamujú s jednoduchými úkonmi a plnia rôzne úlohy v kognitívnej oblasti. Ranné detstvo je najdôležitejším obdobím v živote dieťaťa z hľadiska ďalšieho vývinu. Preto základným predmetom činnosti našej materskej školy je vytvoriť vhodné podmienky pre správny vývoj osobnosti dieťaťa, zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie detí a prípravu na vstup do základnej školy.
„ Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto ich nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri ich výchove. Deti sú naša budúcnosť a chceme pre ne len to najlepšie.“

Autor článku: riaditeľka MŠ Slávka Macková, 01.02.2015

MŠ - projekt MPC

MŠ - projekt MPC
MŠ - projekt MPC
MŠ - projekt MPC
MŠ - projekt MPC
MŠ - projekt MPC
MŠ - projekt MPC

Deň matiek 2015

Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015
Deň matiek 2015

Úradné hodiny

 Pondelok: 7:00 - 15:00
 Utorok: 7:00 - 15:00
 Streda: 7:00 - 16:30
 Štvrtok: 7:00 - 15:00
 Piatok: 7:00 - 12:00

Video-letecký pohľad na obec

Videogaléria

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Iňačovce

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023