Projekt Hliadky MOPS

Miestna poriadková hliadka -  obec Iňačovce


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 09. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) s kódom OPLZ-PO8-2021-1.

Obec Iňačovce sa o tieto finančné prostriedky uchádzala projektom Miestna občianska poriadková hliadka - obec Iňačovce a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 64 154,41 EUR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Po dobu 15 mesiacov budú 4 pracovníci v miestnej občianskej poriadkovej službe mať za úlohu: monitorovať a zabezpečiť bezpečnosť detí, predovšetkým v spojitosti s pohybom po miestnych komunikáciách a s prechodom cez cestu, dohliadať na ochranu  verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznámiť danú skutočnosť príslušnej inštitúcii, kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov, byť účastní a nápomocní pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK, monitorovať a predchádzať vzniku konfliktných situácií v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom a iné aktivity dohliadajúce na bezpečnosť a zabezpečujúce poriadok v danej obci. 

Príslušníci MOPS budú pomáhať členom Policajného zboru SR a obecnej polície, pričom budú koordinovaní obecným úradom. Členovia MOPS  nemajú v kompetencii nahrádzať policajnú činnosť, avšak v niektorých prípadoch je možná ich vzájomná spolupráca, kedy môžu príslušníci MOPS polícii efektívne pomáhať a riešiť konfliktné situácie v rámci komunity.

Členovia hliadky tiež môžu monitorovať nakladanie s odpadom a upozorňovať občanov na dôsledky jeho nesprávneho umiestňovania, ktoré majú veľký dopad na  životné prostredie a zdravie obyvateľov. Ich úlohou je aj upozorňovať na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené či monitorovať a následne nahlasovať vznik nelegálnych skládok.

Od príslušníkov MOPS sa pri výbere vyžadovalo, aby vzbudzovali prirodzený rešpekt, najmä v rámci rómskej komunity a mali dobrú miestnu a osobnú znalosť danej komunity.

Členovia miestnej poriadkovej hliadky - obec Iňačovce

Dávid Nistor

Peter Prosták

Pavol Makula

Jozef Bady

telefonický kontakt   0908 600 717

Úradné hodiny

 Pondelok: 7:00 - 15:00
 Utorok: 7:00 - 15:00
 Streda: 7:00 - 16:30
 Štvrtok: 7:00 - 15:00
 Piatok: 7:00 - 12:00

Video-letecký pohľad na obec

Videogaléria

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Iňačovce

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023