Projekt Hliadky MOPS

Miestna občianska poriadková hliadka v obci Iňačovce

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK. Obec Iňačovce sa o tieto finančné prostriedky uchádzala projektom Miestna občianska poriadková hliadka v obci Iňačovce a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 95 765,13 €. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Po dobu 36 mesiacov budú 4 pracovníci v miestnej občianskej poriadkovej službe mať za úlohu: zabezpečovať bezpečnosť detí (predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu), dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie, kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov, byť účastní a nápomocní pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, monitorovať a predchádzať vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva a iné činnosti vedúce k zabezpečeniu poriadku a bezpečnosti v obci.

Členovia MOPS budú nápomocní príslušníkom policajného zboru SR a budú koordinovaní obecným úradom. Podotýkame, že členovia hliadky nemajú suplovať činnosť polície, ale v niektorých prípadoch s ňou môžu spolupracovať a môžu pomáhať efektívne riešiť náročné a konfliktné situácie v rámci komunity.

Od príslušníkov miestnej občianskej poriadkovej služby sa pri výbere vyžadovalo, aby vzbudzovali prirodzený rešpekt, a to najmä medzi rómskou komunitou a mali dobrú miestnu a osobnú znalosť danej komunity.

                                                                                                                                                                   Ľubomír Macko, starosta obce

                                                                                                                                                                    

Členovia miestnej občianskej poriadkovej hliadky v obci Iňačovce

Matúš Gurguľ

Peter Prosták

Miroslav Nistor

Róbert Makula

telefonický kontakt   0908 600 717

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Video-letecký pohľad na obec

Videogaléria

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Iňačovce
Počasie Iňačovce - Svieti.com

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019